Kategorie

Infolinia
Infolinia
+48 61 649 87 97

Manufacturers

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.
Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (CLARO  Sp. z o.o. ul. św. Czesława 7/13, 61-575 Poznań).
W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

Regulamin Sklepu Internetowego www.butik-claro.pl/sklep-internetowy

Właścicielem sklepu internetowego www.butik-claro.pl/sklepinternetowy jest

CLARO sp. z o.o. z siedzibą w (61-575) Poznaniu, ul. św. Czesława 7/13,

NIP: 7831680892, REGON: 301910083, KRS:0000395786

 

 • Przedmiotem sprzedaży są produkty wymienione w ofertach przedstawionych na stronach Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia.
 • Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepowych oraz wysławienie go z powodzeniem.
 • Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
 • Po złożeniu zamówienia, zamawiający otrzyma automatyczną odpowiedź z serwisu  www.butik-claro.pl/sklepinternetowy  potwierdzającą przyjęte zamówienie. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 • Sklep  www.butik-claro.pl/sklepinternetowy w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
 • Dostawy odbywają się na terytorium całego kraju, a realizacja zamówienia nie przekracza tygodnia, zazwyczaj jednak trwa 2 dni. Sklep realizuje także zamówienia zagraniczne. Wówczas termin realizacji oraz koszt wysyłki podawane są indywidualnie.
 • Czas realizacji zamówienia liczony jest od złożenia zamówienia i jego zaakceptowania przez Zamawiającego do czasu wysłania przesyłki przez Sklep.
 • Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego  www.butik-claro.pl/sklepinternetowy  wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 • Koszty transportu pokrywa Kupujący.
 • Sklep Internetowy  www.butik-claro.pl/sklepinternetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 • Każda transakcja potwierdzana jest paragonem albo fakturą VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT wymagane jest zaznaczenie stosownej opcji przy zamówieniu oraz podanie danych firmy wraz z NIP. Paragony oraz faktury wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 • Zmiany w wysyłce możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem claro@butik-claro.pl bądź telefonicznie pod numerem telefonu 61 6498797.
 • W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z www.butik-claro.pl/sklepinternetowy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (paragonu albo faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 • Każdy zakupiony towar w naszym Sklepie jest fabrycznie nowy.
 • Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w naszym Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowane w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach w rozumieniu i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.
 • Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 • Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 • Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
 • Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Konsumentodsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Zwrotów nalezy dokonać na poniższy adres:                                                                                     Butik Claro

  ul. Św. Czesława 7/13

  61-575 Poznań

 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 • Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.              
 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez www.butik-claro.pl/sklepinternetowy danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883.
 • W chwili złożenia zamówienia i jego potwierdzenia przez Sklep, dochodzi do zawarcia prawnie wiążącej umowy sprzedaży, do której zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 • W przypadku nie odebrania przez Klienta zamówionej przesyłki, w następstwie czego zostanie ona zwrócona do Nadawcy, Klient ma obowiązek pokrycia całkowitych kosztów dostawy. 
 • Użytkownik, który dokonał Rejestracji może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta, polegające na zgłoszeniu żądania usunięcia Konta. Administrator Portalu zobowiązuje się dokonać likwidacji konta w terminie 5 dni od daty otrzymania wyżej wymienionego żądania.
 • Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas procesu Rejestracji.
 • Jeśli masz jakieś pytania dotyczące powyższego regulaminu, prosimy o kontakt: claro@butik-claro.pl.
 • Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 • Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2012 roku, ze zmianami z dn. 25.12.2014 r.